Spanking Plankton

Symbolizes whales feeding on plankton.
16x20 Oil on canvas